Snow Gum I, Snowy Mountains.
NSW Australia 2021.

Snow Gum II, Snowy Mountains.
NSW Australia 2021.

Using Format